adatkezelés célja

általános tájékozatás, bevezető

A www.blackburnconsulting.eu weboldal kifejezett célja a Blackburn Consulting Kft. tevékenységének, termékeinek és szolgáltatásainak bemutatása, valamint cégünk és az oldal látogatói, a potenciális ügyfelek és az alkalmazásokat letöltő érdeklődök közötti üzleti kapcsolatfelvétel elősegítése.
Ebből kifolyólag az oldalon található minden kapcsolatfelvételre, alkalmazások letöltésére, regisztrációra vagy ajánlatkérésre szolgáló űrlapon megadott személyes adat (név, telefonszám, email cím stb.) megküldésre kerül a Blackburn Consulting Kft. számára, így az űrlapok elküldésével az érintett hozzájárul az adatok kezeléséhez.
Amennyiben a látogató nem szeretné, hogy a személyes adatai megismerhetővé váljanak a cégünk számára, úgy javasoljuk az általa képviselt vállalkozás központi email címének és telefonszámának megadását!
A Blackburn Consulting Kft. a kapcsolatfelvételi űrlapokon vagy az oldal szolgáltatásainak igénybevétele során megadott adatokat - beleértve a személyes adatokat is - az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően bizalmasan kezeli. Az adatkezelés célja az üzleti kapcsolattartás, tájékoztató anyagok küldése (ld. a lenti Adatkezelési Tájékoztató).


adatkezelési tájékozatató

1. Bevezetés

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását. Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja. Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.

2. Adatkezelés célja, időtartama, jogalapja

Az oldalon keresztül megadott adatok kezelésének célja az üzleti kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, valamint a letölthető vagy megvásárolható alkalmazásainkkal, szolgátatásainkkal, esetleges üzleti ajánlatainkkal kapcsolatos elektronikus tájékoztatás küldése.
A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat fennállása alatt, illetve az érintett Felhasználói minőségének fennállását követő 5 évig. (Felhasználó: az oldalon elérhető alkalmazásokat letöltő vagy szolgáltatásokra regisztráló természetes vagy jogi személy).
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR rendelet (47) pontja értelmében az Adatkezelő jogos érdeke jogalapot teremthet az adatkezelésre. Ilyen jogos érdekről lehet szó például olyankor, amikor releváns és megfelelő kapcsolat áll fenn az érintett és az adatkezelő között, például olyan esetekben, amikor az érintett az adatkezelő ügyfele. Személyes adatok közvetlen üzletszerzési célú kezelése szintén jogos érdeken alapulónak tekinthető, valamint személyes adatoknak a csalások megelőzése céljából feltétlenül szükséges kezelése szintén az érintett adatkezelő jogos érdekének minősül. Az Adatkezelőnek jogos érdeke, hogy a Felhasználókkal kapcsolatot tudjon tartani az Adatkezelőt és a Felhasználót érintő ügyekben, illetve tájékoztatást tudjon adni az oldalon elérhető alkalmazásokról és az Adatkezelő szolgáltatásairól.

3. Adatkezelő

cégnév: Blackburn Consulting Kft.
cégjegyzékszám: 01-09-923171
email cím: officeblackburnconsulting.eu

4. Adatfeldolgozó

cégnév: SmarterASP.net (Subsidiary of Global Passive System & BusinessICS Intl Limited)
cím: 1455 Monterey Pass Road, Monterey Park, CA 91754
email cím: [email protected]
GDPR tájékoztatás: gpdrgeneral-data-protection-regulation-compliance
Kiegészítő tájékoztatás az adatfeldolgozóról: A blackburnconsulting.eu weboldal hosting szolgáltatója a SmarterASP, amely szolgáltató a világ számos régiójában és országában jelen van. A blackburnconsulting.eu számára nyújtott hosting szolgáltatást az Európai Unió területén levő adatközpontból biztosítja. A SmarterASP infrastruktúrája és szerverei a szolgáltató tájékoztatás szerint [SSAE 16 SOC 2 Type II] auditálási folyamaton estek át.

5. Tájékoztatás az érintett jogairól

Előzetes tájékozódáshoz való jog Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

Az érintett hozzáférési joga Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.

A helyesbítéshez való jog Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeltben meghatározott indokok valamelyike fennáll.

Az adatkezelés korlátozásához való jog Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést ha a rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az adathordozhatósághoz való jog A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

A tiltakozáshoz való jog Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükség.

6. A kezelt adatok köre

A kezelt személyes adatok köre: a természetes személy neve, telefonszáma, e-mail címe, beosztása illetve egyéni vállalkozók esetén számlázási cím, telephely.

7. Az érintett kérelmek előterjesztése, az adatkezelő intézkedései

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.
Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

8. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

1. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
2. Az 1. pontban említett, az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a Rendelet 33. cikk (3) bekezdésének b), c) és d) pontjában említett információkat és intézkedéseket.
3. Az érintettet nem kell az 1. pontban említettek szerint tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül: a) az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat; b) az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az 1. pontban említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.
4. Ha az Adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja a 3. pontban említett feltételek valamelyikének teljesülését.

9. Panasztétel, jogorvoslat

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
1. Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet.
A felügyeleti hatóság elérhetőségei:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
weboldal: www.naih.hu

2. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a Rendelet 78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
1. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.
2. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha a Rendelet 55. vagy 56. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a 77. cikk alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
3. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.
4. Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

1. A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, Rendelet 77. cikk szerinti jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.
2. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

Cookie (süti) tájékoztató

A cookie-k vagy más néven sütik célja, hogy gyorsítsák és könnyítsék a honlap használatát, kiegyensúlyozzák a szerverekre érkező terhelést, valamint támogatják a honlap üzemeltetését. A sütik olyan fájlok vagy információdarabok, amelyeket a látogató által elért webszerver küld a látogató számítógépének webböngészője számára.
Egy süti általában tartalmazza annak a webhelynek a nevét, ahonnan érkezett; a süti azonosítóját, vagyis egy véletlenszerűen generált egyedi számot; valamint annak élettartamát (milyen hosszan kerül megőrzésre az online kommunikációs eszközön). A süti a felhasználó készülékének háttértárjában egy fájlban tárolódik, minimális a helyigénye és a süti fájl tartalmát az azt elküldő webszerver bármikor lekérdezheti a böngészőből (a szerver kizárólag az általa küldött süti tartalmát éri el, más adatokhoz nem fér hozzá!).
Továbbá más weboldalakhoz hasonlóan mi is használjuk a Google Analytics online forgalomelemző szolgáltatásait, amely szintén igényeheti a Google szerverei által küldött sütik használatát. Erről az alábbi linken olvashatsz bővebben: Google Analytics cookie szabályzat.
A funkciók, amelyek során sütiket használhat az oldalunk:

  • bejelentkezés, felhasználó bejeletkezési státuszának fenntartása
  • felhasználó navigáció, weboldal használattal kapcsolatos preferenciák megjegyzése
  • weboldal forgalmi elemzéshez szükséges adatok (Google Analytics)